ALUCOBOND® ALUCORE®

Zrównoważony rozwój

Environmental Product Declaration (EPD)

Płyta ALUCOBOND® posiada deklarację środowiskową (EPD) zgodną z międzynarodowym standardem ISO. „Ślad ekologiczny” sprawdzany jest przy tym przez instytucję niezależną. Deklaracja EPD informuje o wpływie produktu na środowisko, np. poprzez zużycia energii, emisję gazów cieplarnianych (CO2) lub zużycie wody. Dokument stanowi dowód w procesie certyfikacji budynków.

Deklarację EPD płyt kompozytowych ALUCOBOND® można pobrać tutaj.

Więcej informacji

Do oceny zrównoważonego charakteru danego budynku niezbędne są wyczerpujące informacje na temat zastosowanych do jego budowy materiałów. Narzędziem udostępniającym architektom i planistom te dane w czytelnej formie są deklaracje środowiskowe produktu (ang. Environmental Product Declaration – EPD).

Dostarczają one wszystkich informacji niezbędnych do oceny ekologiczności na poziomie budynków, przykładowo wyniki oceny cyklu życia. Ponadto zawierają inne informacje dotyczące użytkowania, np. na temat uwalniania lotnych związków organicznych (LZO) w fazie użytkowania oraz dane dotyczące odporności i zdatności do odzysku.

Deklaracje środowiskowe produktu służą również za podstawę w procesach certyfikacji budownictwa zrównoważonego. Dzięki kompleksowym procedurom oceny można dziś analizować trwałą jakość budynku.

Oceny cyklu życia
Ocena cyklu życia pokazuje, jaki wpływ na środowisko ma produkcja, eksploatacja i likwidacja budynku. Oblicza się przykładowo zużycie energii do produkcji materiałów budowlanych i w trakcie szacowanego okresu użytkowania. Wyniki oceny cyklu życia publikowane są między innymi w deklaracjach środowiskowych produktu. Jeżeli nie są dostępne deklaracje EPD dla konkretnych wyrobów, ocenę cyklu życia budynku można dokonać na podstawie bazy danych ökobau.dat. Zawiera ona uśrednione dane bilansu środowiskowego wyrobów budowlanych.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie Europejskie Stowarzyszenie Producentów Aluminium zdecydowało opracować deklaracje środowiskowe (EPD) dla wyrobów budowlanych z aluminium zgodnie ze standardem ISO. Deklaracja EPD stanowi wyczerpujące i transparentne źródło danych na rynkach. Stanowi m.in. podstawę w procesie certyfikacji budynków (np. certyfikat DGNB). Ocena obejmuje cały cykl życia produktu, tzn. liczne dane ekologiczne są przetwarzane i prezentowane w formacie uznanym na całym świecie. Podaje się przy tym m.in. dane na temat „wykorzystania energii pierwotnej”, „zużycia wody”, „emisji gazów cieplarnianych” itp., które przedstawia się jako zestaw międzynarodowych wskaźników w jednostkach, jak np. ekwiwalent dwutlenku węgla. Dodatkowo ocena sprawdzana jest przez niezależną stronę trzecią.

Platforma ECO

Platforma ECO ma na celu rozwój systemu zweryfikowanych informacji o właściwościach środowiskowych produktów budowlanych, w szczególności w formie deklaracji EPD (deklaracja środowiskowa produktu). Wartością dodaną specjalnych deklaracji środowiskowych Platformy ECO jest możliwość wykorzystania ich na wszystkich rynkach europejskich i poza nimi.

Inicjatywa ta jest wspierana przez największych europejskich operatorów programu, jak np. HQE/INIES (Francja), IBU (Niemcy) czy BRE Global (Wielka Brytania). Zapewnia to zachowanie jakości deklaracji i jej uznanie na międzynarodowych rynkach.

Deklaracje środowiskowe produktu sprawdziły się jako niezawodne źródło informacji o właściwościach środowiskowych wyrobów budowlanych. Deklaracje środowiskowe produktów Platformy ECO dostarczają niezbędnych informacji w ustandaryzowanej, podporządkowanej jednolitym zasadom formie.

Deklarację EPD dla płyt zespolonych można pobrać tutaj.

Recykling & Klasyfikacja LZO

ALUCOBOND® jest produktem w pełni nadającym się do recyklingu, tj. rdzeń oraz wierzchnie blachy z aluminium odprowadzane są do obiegu materiałowego i wykorzystywane do produkcji nowego materiału. W celu przetworzenia materiału można na przykład użyć rozdrabniarki nożowej, aby podzielić go na mniejsze części, a następnie posortować.

Bardzo cenne jest aluminium, które w gospodarce ma zasadnicze znaczenie dla recyklingu: daje się ono w pełni przetworzyć, nie tracąc przy tym swoich właściwości, a do przetopienia złomu potrzeba zaledwie pięciu procent energii zużywanej do produkcji pierwotnej. Korzyści recyklingu dla środowiska są zatem oczywiste.

Mniejsze zużycie energii dzięki koncepcji kanapki

Udział aluminium wykorzystywanego do produkcji płyt ALUCOBOND® jest znacznie niższy niż w przypadku blachy litej. Oznacza to znacznie mniejsze zużycie energii w produkcji jednego metra kwadratowego o tej samej sztywności.

Redukcja emisji CO2

W produkcji płyt ALUCOBOND® dołożyliśmy wszelkich starań, aby zredukować emisję CO2. Pierwszym krokiem w tym kierunku było zmniejszenie emisji CO2 w przypadku dostaw materiału na rdzenie do ALUCOBOND® PLUS i ALUCOBOND® A2. Dzięki zmianie środka transportu – samochodu ciężarowego na kolej – można było zaoszczędzić 54% dystansu pokonywanego przez samochód dostawczy, co w przypadku dostaw ALUCOBOND® odpowiada redukcji emisji CO2 o 17%.

Powłoka coil-coating

Jesteśmy członkiem europejskiego stowarzyszenia ECCA i liderem w zakresie standardów powlekania metodą coil-coating i kontroli emisji. Podczas procesu coil-coating wychwytywanych jest 99% wszystkich lotnych związków organicznych (LZO). Powłoka coil-coating płyt kompozytowych ALUCOBOND® jest tym samym całkowicie nieszkodliwa dla środowiska. Potwierdzeniem tego jest certyfikat VOC w klasie A+. Proces produkcji spełnia restrykcyjne przepisy europejskie i niemieckie Dyrektywy 2010/75/UE (w sprawie emisji przemysłowych, obejmuje 31. rozporządzenie o ochronie przed imisjami BImSchV).

Nadmiar farby jest odzyskiwany w trakcie procesu i nie jest spalany jako odpad, a wszystkie rozpuszczalniki używane do czyszczenia maszyn są zbierane i poddawane recyklingowi.

Zrównoważony rozwój w Schweiter Technologies

Schweiter Technologies ze swoją firmą 3A Composites wyznacza przyszłość zrównoważonego rozwoju. Korporacja dąży zatem do całościowej strategii zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji

Dalsze informacje